VISIE EGB

BEGIN

de activiteiten in biddinghuizen zijn gegroeid uit gebed en bewogenheid voor het dorp. iedere plaats van enige omvang heeft een getuigenis nodig waardoor bewoners, jong en oud, jezus kunnen leren kennen en leerlingen van hem kunnen worden. wij hebben ervaren dat dit getuigenis en de hulp voor mensen om discipelen te worden, naar de opdracht van jezus ( matt. 28: 18-20), heel zwak of afwezig is in biddinghuizen. daarom hebben wij gezocht naar wegen en vormen om aan gods koninkrijk te bouwen. omdat een gemeente een bijbelse vorm is om deze opdracht van jezus gestalte te geven, zijn we tot de vorming van de egb gekomen. dit in overleg en samenwerking met omliggende gemeenten.

VISIE

Visie geeft richting en helpt keuzes te maken. Een gemeentevisie helpt, om ons te realiseren dat God een plan met ons heeft en dat wij betrokken worden bij de bouw van Zijn koninkrijk. Onze visie is voortgekomen uit Gods Woord en de leiding van de Heilige Geest in de afgelopen jaren.

De Bijbelse basis vinden wij o.a. terug in 1 Petr. 1:22 t/m 2:10.

Hier worden 3 bedoelingen van de gemeente in beeld gebracht:

 • De gemeente als THUIS VOOR ONS(vanaf 1:22), Een plaats van vriendschap, waar liefde, zorg voor elkaar is. En een plaats we geestelijk gevoed worden en daardoor groeien in discipelschap.
 • De gemeente als TEMPEL VOOR GOD(vanaf 2:3), Een plaats van aanbidding van en toewijding aan God . En een plaats waar we Hem en elkaar dienen met de gaven die Hij ons geeft.
 • De gemeente als TAAK IN DE WERELD(2:9, 10). Een plaats waar we leren getuigen door zijn liefde en kracht te delen in onze omgeving en waar we door gebed, geven of gaan, betrokken zijn bij zending verder weg.

ANDERS GEZEGD:

Een gastvrije gemeenschap zijn, die leeft naar het Woord van God, dient vanuit de liefde van Christus, in de kracht van de Heilige Geest. Een gemeenschap die een innige relatie met God en vriendschappelijke relaties met medechristenen onderhoudt en zo leeft en getuigt dat buitenstaanders Jezus leren kennen.

SAMENWERKING

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbare licht.” 1 Petr. 2:9 Wij beschouwen onszelf als een onderdeel van het wereldwijde Lichaam van Christus. Wij hechten daarom waarde aan contacten met andere gemeenten en christelijke organisaties in de regio.

EVANGELISCHE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN

EVANGELISCHE” is naar Nederlandse begrippen een omschrijving van een brede stroom geloofsopvattingen die drie kenmerken hoog in het vaandel heeft: de persoonlijke geloofsrelatie met Jezus Christus door wedergeboorte, het gezag van Gods Woord voor ons geloof en leven, en de leiding van de Heilige Geest in het dagelijks leven.

“GEMEENTE” duidt op gemeenschap, geestelijk en vriendschappelijk contact met God en elkaar. Een uitdaging om niet alleen God maar ook elkaar en de omgeving te dienen met de gaven die God ons gegeven heeft.

BIDDINGHUIZEN:

Diensten en huiskringen te houden in Biddinghuizen waar een ontmoeting is met God en waar christenen bemoedigd en opgebouwd worden door de inbreng van velen. We zoeken naar wegen om Biddinghuizen te dienen met de gaven die God ons geeft.

Tenslotte enkele trefwoorden die kenmerkend zijn:

* Persoonlijke geloofsgroei wordt gestimuleerd in prediking en kringen.

* Openheid, acceptatie en ruimte voor elkaar.

* Onderlinge zorg en aandacht, die op een praktische manier ingevuld wordt.

* Brede leiding met gedeelde verantwoording.

* Betrokkenheid: iedereen wordt ingeschakeld in een taak die past.

* Aandacht voor kinderen en jeugd; zij worden ook ingeschakeld.

* Aandacht en actie voor evangelisatie en zending.

* We staan open voor vernieuwing door het werk van de Heilige Geest.

BIJBELSE UITGANGSPUNTEN:

Hoewel het karakter veel ruimte geeft aan verscheidenheid hebben we toch heel

duidelijke uitgangspunten in ons geloof. Deze zijn vastgelegd in onze beginselverklaring.

WIJ GELOVEN:

 1. De eenheid van God, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deut. 6: 4 ; Gen.1: 26; Matt. 3: 16,17, 28:19; Joh 5: 17,18; Rom. 8:9-11
 2. De Bijbel is in zijn geheel het geïnspireerde Woord van God. Er is geen dwaling in al wat zij verklaart. Zij is betrouwbaar en heeft het hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven. Ex. 17: 14; 2 Tim 3:16,17; 2 Petr. 1:20,21; Joh. 10:35; Matt; 24:35
 3. Wij geloven dat ieder mens verlossing uit genade nodig heeft. Verlossing ontvangen we door het volbrachte werk van Jezus Christus, door dit in geloof aan te nemen en te belijden. Rom. 3: 23, 6:23; 1Petr.2: 24,25; Joh. 3:16; 4. Jezus Christus stierf voor onze zonden. Er is verzoening en verlossing door zijn vergoten bloed voor allen die berouw hebben over hun zonde en Hem persoonlijk aanvaarden als Heer en Heiland. Hand. 2; 37-39; Joh 5:24; Hand.4:12; Joh. 1:12,13; Luc.9: 23-26
 4. De doop door onderdompeling is voor de gelovige een getuigenis en een teken van navolging van Christus. Luc. 3: 21,22; Hand.2: 37-39; Hand.9:18; Marc.16:16; Rom. 6
 5. De gelovige ontvangt de Heilige Geest als onderpand van het eeuwige leven en wordt door Hem toegerust met gaven en openbaring door de vervulling met de Heilige Geest. De gelovige wordt daardoor in staat gesteld een heilig en overwinnend leven te leiden, te getuigen en te werken voor de Heer Jezus Christus. Rom. 5:5, 8:9,10; Ef.1:13,14, 4:7-13; 5:18; 1Cor. 12:4-13; Rom.12:3-8
 6. Voor alle gelovigen geldt het priesterschap. Zij vormen tezamen de universele Gemeente – het Lichaam van Christus – waarvan Hij het Hoofd is. Ef.1:18-22, 3:14-22; 1Petr. 2:10
 7. In de plaatselijke gemeente is elk lid medeverantwoordelijk voor een gezond gemeenteleven. Met name door liefde, daadwerkelijke hulp en zorg voor de ander en het uitvoeren van de opdracht, het evangelie in de hele wereld te verkondigen. Ef 4:11-16; Joh. 17:15- 22; Matt. 28: 18-20; Rom. 12:9-20
 8. Wij geloven in en zien uit naar de wederkomst van Jezus Christus en de lichamelijke opstanding der doden; degenen die verloren gaan ten oordeel en de gelovigen ten eeuwig leven. Joh. 14:1-3; 1Cor.3: 10-15; 2 Thess. 2:13-17; 1Thess.4:14-18; Openb.20:11-14

Kennismaken, voorstellen en Invoegen

Als EGB streven we naar een goede onderling band en nemen we de tijd om die te ontwikkelen. Zodra gasten na enige bezoeken in de diensten het idee hebben dat deze gemeente hun “thuis” zou kunnen zijn, kunnen zij aangeven om aan de gemeente voorgesteld te worden. Voor ieder is dit een duidelijke aanwijzing dat er een nadere kennismakingsperiode start. Als er in een periode een aantal mensen zijn die voorgesteld zijn en dus vrienden zijn van de gemeente dan nodigen wij hen uit voor enkele introductieavonden. Als u zelf nog veel vragen hebt over het geloof en de Bijbel omdat het allemaal heel nieuw is, dan kunt zich opgeven voor de Alpha-cursus die meestal in het najaar gegeven wordt. Zie: www.alphabiddinghuizen.nl   Tijdens de Introductieavonden bespreken we de visie en grondslag van de EGB en maken we nader kennis om te ontdekken wat uw plek in de EGB kan zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Na de introductieavonden kunt u zich laten invoegen tot gezinslid van de EGB.

Als gezinsleden willen we de volgende afspraken met elkaar maken:

 1. Dat we een persoonlijke omgang met God hebben en Gods Woord volgen als maatstaf voor ons leven.
 2. Dat we betrokken zijn bij de EGB, geestelijk , praktisch en financieel
 3. Dat we de grondslag van de EGB onderschrijven
 4. Naar vermogen en kwaliteiten een taak vervullen
 5. Dat we meewerken in de visie van de gemeente